BS Mậu nhận Bằng Fellow tại Hàn Quốc
Năm 2011, Bs Trịnh Đức Mậu đã nhận bằng Nghiên cứu sinh của Hiệp hội Implant Quốc tế ICOI tại Hàn Quốc.